Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์

          วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวารสารราย  6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดมุ่งหมายในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้านการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอน และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น