Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมวิชาการ ในบทความ

ผู้ที่ประสงค์จะลงบทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา นั้น

 

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมทางวิชาการ

โดยผ่านระบบอักขราวิสุทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/

 

เมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้ว ขอให้ท่าน
ส่งบทความ
พร้อมกับ

1. แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก (ดาวน์โหลดไฟล์)
2. ผลการตรวจสอบการคัดลอกฯ 

ผ่านระบบส่งบทความทางออน์ไลน์

View : 1251