Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

กำหนดค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ
กำหนดค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจรูปแบบบทความ (รวมถึงกรณีส่งคืนบทความให้ปรับแก้ไข) 

ดังนี้

1. บุคคลภายนอก (เหมารวมถึงบุคลากรของ ม.ร. ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา) จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2. บุคลากรภายใน 
(ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ร. เป็นต้น) จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020310831522
ชื่อบัญชี "วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา"

View : 494