นโยบายการจัดพิมพ์


นโยบายการจัดพิมพ์

                    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวารสารราย  6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้านการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอน และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 20
Yesterday: 51
All: 103512
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved