ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อขอรับการเผยแพร่


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อขอรับการเผยแพร่

1. กำหนดการส่งบทความ สามารถส่งได้โดยตลอดตามที่กำหนดไว้ในช่องทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th

2. ผู้เขียนลงทะเบียนในระบบเพื่อส่งต้นฉบับบทความผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th ดังนี้

                 2.1 แบบเสนอขอรับการเผยแพร่บทความ

                 2.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น

                 2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
                 2.4 ผลการคัดลอกงานนิพนธ์จากโปรแกรมอัขราวิสุทธิ์ หรือ โปรแกรมเทียบเท่าเป็นที่ยอมรับ

                 2.5 ใบผลสอบป้องกัน (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เท่านั้น)

3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับบทความ

4. ส่งต้นฉบับบทความคืนให้กับผู้เขียนเพื่อแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ (กรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง)

5. ส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความ

6. หากบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ในวารสารได้ กองบรรณาธิการจะส่งบทความดังกล่าวคืนให้กับผู้เขียนกลับไปแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ผู้เขียนส่งบทความครั้งสุดท้าย

7. เมื่อผู้เขียนแก้ไขเนื้อหาบทความและจัดทำรูปแบบให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งบทความถึงบรรณาธิการในช่องทางระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ PDF file ผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th

8. เมื่อกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความแล้ว จะจัดทำหนังสือตอบรับบทความการเผยแพร่บทความให้กับผู้เขียนทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้

9. กองบรรณาธิการรวบรวมบทความเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ตามวันเวลาที่กำหนดเผยแพร่วารสาร

10. ผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเตรียมต้นฉบับบทความ พร้อมแบบเสนอขอรับการตีพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8559

Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 20
Yesterday: 51
All: 103512
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved