ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ

ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ


กำหนดค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ

โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจรูปแบบบทความ (รวมถึงกรณีส่งคืนบทความให้ปรับแก้ไข) 

ดังนี้

1. บุคคลภายนอก (เหมารวมถึงบุคลากรของ ม.ร. ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา) จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2. บุคลากรภายใน 
(ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ร. เป็นต้น) จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020310831522
ชื่อบัญชี "วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา"


เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน
ผ่านระบบวารสารออนไลน์ให้ตรงกับชื่อบทความของท่านในระบบฯ


* เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อย ทางวารสารฯ จะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
ไม่ว่าบทความของท่านจะถูกตอบรับหรือปฏิเสธจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ตาม


 

**สำคัญมาก** ขอให้ท่านตรวจสอบการชำระเงินให้ตรงกับบัญชีของวารสาร
ที่ท่านส่งบทความเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง

 

View : 1264
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 3
Today: 20
Yesterday: 51
All: 103512
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved