Displaying 1-4 of 1 result.
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่.2 ฉบับที่.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
ปีที่.2 ฉบับที่.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
:: “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์ ทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาโดยต้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสาร ทางวิชาการเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์เพื่อรองรับผลงานดังกล่าว ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 30
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่.2 ฉบับที่.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
ปีที่.2 ฉบับที่.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
:: “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่2 ฉบับที่1 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์ทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาโดยต้องเผยแพร่ผลงานทางวิทยานิพนธ์วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารทางวิชาการเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์เพื่อรองรับผ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 284
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่.1 ฉบับที่.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
ปีที่.1 ฉบับที่.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
:: ขอต้อนรับสู่ “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมทั้งมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ วารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้มีผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาก้าวหน้าสู่การศึกษาแบบตลาดวิชาบนร....

อ่านรายละเอียด... Hit : 405
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่.1 ฉบับที่.1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
ปีที่.1 ฉบับที่.1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
:: ขอตอนรับสู“วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปที่1 ฉบับที่1 ซึ่งเปนวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ รวมทั้งมีคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาที ่เปนผูพิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกตองและ สมบูรณ วารสารฉบับปฐมฤกษนี้มีผลงานวิชาการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษากาวหนาสูการศึกษาแบบตลาดวิ....

อ่านรายละเอียด... Hit : 1109

แผนผังขั้นตอนการส่งบทความในรูปแบบออนไลน์

ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำวารสาร