วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.6 No.1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
:: วารสารฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งรวบรวมบทความเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน สามารถส่งต้นฉบับบทความตามข้อกำหนด และรูปแบบการพิมพ์ได้ที่ www.edtechjournal.ru.ac.th
Hit : 1489
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ86
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ78
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ73
4สารบัญกองบรรณาธิการ73
51. การสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูด้วย 4 เสาหลักฐานรากที่มั่นคงส่งผลต่อมิติผลที่เกิดกับผู้เรียน (p.1-13)สุภลักษณ์ ไชยสถาน77
62. โปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นธุรกิจดูแลสุขภาพภาคเอกชน (p.15-25)มัทนิน พฤติธนาภัทร82
73. ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p. 27-33)กฤษณ์ ภิรมย์รัตน์89
84. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (p.35-47)ศุภณัฐ เที่ยงเจริญ78
95. แนวทางพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (p.49-59)ประภาศร วังโพธิ์78
106. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยในศตวรรษที่ 21 (p.61-71)มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม79
117. พฤติกรรมของผู้เรียนด้านการใช้สื่อการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.73-82)พนัส ชูชมชื่น81
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 20
Yesterday: 51
All: 103512
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved