วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.6 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 พ.ศ. 2563 - 2567 ซึ่งปัจจุบันได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านการศึกษาในทุกๆ มิติ ที่นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติดังนั้น จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ ส่งบทความได้ที่ www.edtechjournal.ru.ac.th ได้ตลอดเวลา
Hit : 2600
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ140
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ134
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ141
4สารบัญกองบรรณาธิการ130
5เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตวิถีใหม่จิณห์นิภา แสงสุข (p.1-13)693
6การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โสรยา บรรเลง (p.14-27)161
7การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อัญชลี วิมลศิลป์ (p.28-41)204
8การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11สุจินต์ ภิญญานิล (p.42-54)132
9การเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงพนิดา พานิชวัฒนะ (p.55-68)170
10การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาชุติมา ขุนแสง (p.69-82)199
11การพัฒนาครูผู้ช่วยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (p.83-90)214
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 4
Today: 46
Yesterday: 104
All: 144641
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved