วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.1 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
:: ขอต้อนรับสู่“วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่1 ฉบับที่1 ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นผู็รับผิดชอบดําเนินการ รวมทั้งมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกต้องและ สมบูรณ์ วารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้มีผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาก้าวหน้าสู่การศึกษาแบบตลาดวิชาบนระบบเครือข่าย ที่พูดถึงอรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถช่วยเปดกวางทางการศึกษาบนระบบ เครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต หรื อบทความวิ จั ยเรื่ องการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู แบบแก ป ญหาเชิ งสร างสรรค เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชหองเรียนเสมือนจริงบน คลาวดคอมพิวเตอร ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูและวิเคราะหความสามารถใน การแกปญหาเชิงสรางสรรค นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ที่นาสนใจในวารสารฉบับนี้ โดยผลงานเหลานี้ นอกจากจะให ความรู ในเชิ งบู รณาการแล ว ยั งเป นแนวทางให ผู สนใจสามารถนํ าไปศึ กาาต อยอด หรื อเป นแหล งข อมู ล อางอิงเพื่อการศึกษาตอไป บัณฑิตวิทยาลัยยินดีรับผลงานวิชาการในรูปแบบตําราเพื่อเผยแพรตีพิมพ โดยผู ที่ สนใจสามารถส งผลงานมาเพื่ อขอตี พิ มพ เผยแพร ลงวารสารได ตลอดทั้ งป โดยสามารถส งผลงาน ได ตามรู ปแบบและเงื่ อนไขของวารสารฉบั บนี้ ซึ่ งท านสามารถเข าไปดู รายละเอี ยดได ที่ www.edtech-journal.ru.ac.th
Hit : 4963
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 26
Yesterday: 53
All: 106409
© 2023  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved