... เผยแพร่ : 8 ธ.ค. 2560
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.1 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
:: ขอต้อนรับสู่ “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมทั้งมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ วารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้มีผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาก้าวหน้าสู่การศึกษาแบบตลาดวิชาบนระบบเครือข่ายที่พูดถึงอรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถช่วยเปิดกว้างทางการศึกษาบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทความวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงบนคลาวด์คอมพิวเตอร์ ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจในวารสารฉบับนี้ โดยผลงานเหล่านี้ นอกจากจะให้ ความรู้ในเชิงบูรณาการแล้ว ยังเป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกาาต่อยอด หรือเป็นแหล่งข้อมูล อ้างอิงเพื่อการศึกษาต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยยินดีรับผลงานวิชาการในรูปแบบตำราเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถส่งผลงาน ได้ตามรูปแบบและเงื่อนไขของวารสารฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอี่ยดได้ที่ www.edtechjournal. ru.ac.th
Hit : 5032
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 54
Yesterday: 97
All: 153327
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved