วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.1 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
:: ขอต้อนรับสู่ “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมทั้งมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงาน เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ วารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้มีผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ บทความวิชาการเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาก้าวหน้าสู่การศึกษาแบบตลาดวิชาบนระบบเครือข่ายที่พูดถึงอรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถช่วยเปิดกว้างทางการศึกษาบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทความวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงบนคลาวด์คอมพิวเตอร์ ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจในวารสารฉบับนี้ โดยผลงานเหล่านี้ นอกจากจะให้ ความรู้ในเชิงบูรณาการแล้ว ยังเป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกาาต่อยอด หรือเป็นแหล่งข้อมูล อ้างอิงเพื่อการศึกษาต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยยินดีรับผลงานวิชาการในรูปแบบตำราเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถส่งผลงาน ได้ตามรูปแบบและเงื่อนไขของวารสารฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอี่ยดได้ที่ www.edtechjournal. ru.ac.th
Hit : 3934
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 26
Yesterday: 53
All: 106409
© 2023  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved