Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.2 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
:: “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่2 ฉบับที่1 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์ทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาโดยต้องเผยแพร่ผลงานทางวิทยานิพนธ์วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารทางวิชาการเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์เพื่อรองรับผลงานดังกล่าว ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่เป็นไปตามข้อกําหนดและรูปแบบการ จัดพิมพ์ ทั้งในส่วนการอ้างอิงและบรรณานุกรม นอกจากนี้งานทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจเนื้อหาจาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการพิจารณาตรวจกรองผลงาน และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทําวารสารฉบับนี้ ตลอดจนท่านที่ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ เพราะผลงานต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนสํ าคัญของสังคมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าเป็นอย่างยิ่ง ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
Hit : 2286
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง บทคัดย่อHit  
No results found.