วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.2 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
:: “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่2 ฉบับที่1 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์ทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาโดยต้องเผยแพร่ผลงานทางวิทยานิพนธ์วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารทางวิชาการเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์เพื่อรองรับผลงานดังกล่าว ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่เป็นไปตามข้อกําหนดและรูปแบบการ จัดพิมพ์ ทั้งในส่วนการอ้างอิงและบรรณานุกรม นอกจากนี้งานทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจเนื้อหาจาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการพิจารณาตรวจกรองผลงาน และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทําวารสารฉบับนี้ ตลอดจนท่านที่ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ เพราะผลงานต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนสํ าคัญของสังคมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าเป็นอย่างยิ่ง ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
Hit : 4400
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 26
Yesterday: 53
All: 106409
© 2023  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved