... เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2561
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.2 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
:: “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่2 ฉบับที่1 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์ทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาโดยต้องเผยแพร่ผลงานทางวิทยานิพนธ์วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารทางวิชาการเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์เพื่อรองรับผลงานดังกล่าว ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่เป็นไปตามข้อกําหนดและรูปแบบการ จัดพิมพ์ ทั้งในส่วนการอ้างอิงและบรรณานุกรม นอกจากนี้งานทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจเนื้อหาจาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการพิจารณาตรวจกรองผลงาน และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทําวารสารฉบับนี้ ตลอดจนท่านที่ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ เพราะผลงานต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนสํ าคัญของสังคมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าเป็นอย่างยิ่ง ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
Hit : 5296
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 54
Yesterday: 97
All: 153327
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved