Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

วัตถุประสงค์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้านการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์