วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.2 No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
:: “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์ ทั้งจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาโดยต้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสาร ทางวิชาการเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร์เพื่อรองรับผลงานดังกล่าว ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดและรูปแบบการ จัดพิมพ์ ทั้งในส่วนการอ้างอิงและบรรณานุกรม นอกจากนี้งานทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจเนื้อหาจาก คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการพิจารณาตรวจกรอง ผลงาน และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทำวารสารฉบับนี้ ตลอดจนท่านที่ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ เพราะผลงานต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนสำคัญของสังคมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
Hit : 4575
Displaying 1-10 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
11.การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในยุคการปฏิวัติดิจิทัลธนัชธ์พร แก้วฉีด (p.1-11) 539
22.ผลการใช้กระบวนการกลุ่มโดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่องการอาบนํ้าละหมาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานครวาริษา หมัดลัง, ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ (p.13-25) 579
33.การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมด้านการบริโภคยาสูบ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงธีระพงศ์ สุขสวัสดิ์, ศยามน อินสะอาด, สรัญญา เชื้อทอง (p.27-38) 464
44.แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครกันต์กวี แสนทวี, ปิยะ ศักดิ์เจริญ, อุไร สุทธิแย้ม (p.39-50) 489
55.ผลการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรีเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (p.51-65) 501
66.หนังสือภาพประกอบ ผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนร่วมกับการเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เพียงอุมา วงษ์พรพันธุ์, ศยามน อินสะอาด, สุพจน์ อิงอาจ (p.67-78) 471
77.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงเอื้องฟ้า ชาตรี, สุรชัย ชูผกา, ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (p.79-90) 474
8ปกใน+บทบรรณาธิการ+รายละเอียดการตีพิมพ์กองบรรณาธิการ 512
9ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ 488
10สารบัญกองบรรณาธิการ 467
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 21
Yesterday: 51
All: 103513
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved