วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.4 No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 4 ประจำ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 โดยบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการทั้งในส่วนของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้ตลอดทั้งปี ผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th โดยผลงานทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบการคัดลอกผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป
Hit : 2874
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
11. การออกแบบการเรียนการสอนจากกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (1-16)ยงยุทธ ขุนแสง, ชุติมา ขุนแสง และ มาริณีย์ สาแม433
22. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระหว่างแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์และแผนการเรียนคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (17-30)ประภัสสร เงินยวง, สุวิมล ติรกานันท์ และ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ269
33. การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (31-44)จารุภา หิรัญคำ , สุวิมล ติรกานันท์ และ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ258
44. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (45-56)ปิยวรรณ ศิริเดชขจร284
55. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (57-68)นิกูล กระฐินทอง296
66. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ ของร่างกายมนุษย์สำ หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาหลวง (69-84)ศิรวิทย์ ปันแปง และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ346
77. การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (85-100)เมธารัตน์ คมขำ470
8บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ249
9ปกในกองบรรณาธิการ283
10ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ249
11สารบัญกองบรรณาธิการ283
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 3
Today: 20
Yesterday: 51
All: 103512
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved