วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.7 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)
:: ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร ที่มีการนำมาปรับใช้ในระบบการศึกษา อย่างกว้างขวาง ทำให้ในแวดวงวิชาการได้มีผลงานทางวิชาการและวิจัยมากมายเกิดขึ้นพร้อมกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาองค์กร ดังนั้น วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้าน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 2 แล้ว โดยมีบทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th ได้ตลอดทั้งปีและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th
Hit : 1463
Displaying 1-10 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
13. การบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร (p.27-38)สุกฤตา สุขุม62
2สารบัญกองบรรณาธิการ63
3ปกในกองบรรณาธิการ64
4บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ71
54. พฤติกรรมการทำงานที่บ้านและการรับรู้ทักษะการรู้ดิจิทัล ในชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (p.39-53)เตวิช โสภณปฏิมา และ อัญมณี วัฒนรัตน์71
66. A SYNTHESIS OF ACTIVE LEARNING DESIGN MODEL WITH CONSTRUCTIONISM ON VIDEO STREAMING ENVIRONMENT (p.65-77)Suthin Rojprasert74
75. การศึกษาผลของการใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง การวัดนํ้าหนัก ที่มีต่อสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (p.54-64)พุทธสิรี พุทธให้, วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์79
82. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (p.15-26)ชุติมา ขุนแสง และ ยงยุทธ ขุนแสง83
91. การจัดการเรียนรู้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (p.1-14)จิณห์นิภา แสงสุข86
107. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (p.78-89)ชนาภรณ์ ปัญญาการผล, พงศกร โพธิ์งาม, ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์ และ วิสิทธ์ศักดิ์ บุญจิตต์87
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 87
Yesterday: 66
All: 146914
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved