Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมวิชาการ ในบทความ

ผู้ที่ประสงค์จะลงบทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา นั้น   ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดล.... # 357

Details

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่

  ประกาศ!! ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบ.... # 746

Details

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน .... # 681

Details

แผนผังขั้นตอนการส่งบทความในรูปแบบออนไลน์

ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำวารสาร