Welcome to EDTECH : ISSN 2651-1800 (Print) ,ISSN 2672-9822 (Online)

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.4 No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 4 ประจำ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 โดยบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการทั้งในส่วนของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้ตลอดทั้งปี ผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th โดยผลงานทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบการคัดลอกผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป
Hit : 418
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง บทคัดย่อHit  
1ปกในกองบรรณาธิการ 20
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ 20
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ 21
4สารบัญกองบรรณาธิการ 28
51. การออกแบบการเรียนการสอนจากกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (1-16)ยงยุทธ ขุนแสง, ชุติมา ขุนแสง และ มาริณีย์ สาแม 50
62. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระหว่างแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์และแผนการเรียนคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (17-30)ประภัสสร เงินยวง, สุวิมล ติรกานันท์ และ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 22
73. การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (31-44)จารุภา หิรัญคำ , สุวิมล ติรกานันท์ และ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 24
84. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (45-56)ปิยวรรณ ศิริเดชขจร 21
95. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (57-68)นิกูล กระฐินทอง 25
106. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ ของร่างกายมนุษย์สำ หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาหลวง (69-84)ศิรวิทย์ ปันแปง และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ 21
117. การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (85-100)เมธารัตน์ คมขำ 23