วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Vol.7 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)
:: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 พ.ศ. 2563 - 2567 โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และด้านการบริหารจัดการการศึกษาที่นำไปสู่ การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกๆ ปี ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผล งานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปี ผ่านช่องทาง www.edtechjournal.ru.ac.th และสามารถติดตาม ข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางเดียวกัน เพื่อติดตามสถานะบทความหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ตีพิมพ์ผลงาน
Hit : 2408
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแหนแดงศุภนิต อารีหทัยรัตน์ (p.79-88)138
2ผลการใช้ไมโครเลิร์นนิงแบบเกมเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูศยามน อินสะอาด (p.37-49)191
3ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา กลุ่มเฟซบุ๊ก “ของกินพร้อมส่ง พระราม 2 – บางขุนเทียน - ท่าข้าม”วนัสนันท์ เกลื่อนเมฆ (p.17-36)119
4แนวทางการจัดการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพลภัทร บริรักษ์ธนกุล (p.89-97)131
5แนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานครปฐิมาพร ล้อมลาย (p.50-63)127
6ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการอายุน้อยร้อยล้านอย่างต่อเนื่องตวงพร บุญปถัมภ์ (p.1-16)133
7แนวคิดการจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษาณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (p.64-78)211
8ปกในกองบรรณาธิการ135
9บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ127
10ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ123
11สารบัญกองบรรณาธิการ139
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 105
Yesterday: 75
All: 149494
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved